Harmony House SilekshanROOTS MAN REGGAE
Island ISLAND

1978 - #IPR 2028 A / B
  • Roots Man Reggae (Zap-Pow)
Zap Pow ZAP POW
(Zap Pow)1978 - Zap Pow -LP-, #ZPLP 0002
1978 - Mango -LP-, #MLPS 9547
  • Roots Man Reggae