Harmony House SilekshanCharm CHARM

2002 - #CRT 925
  1. Dog Nyam Yu Supper (Beres Hammond & Chaka Khan)
  2. Version
Charm CHARM

2002 - #CRT 928
  1. Much Clearer (Beres Hammond)
  2. Version