Harmony House Silekshan


Blank BLANK


1993 - #BC 001
  1. G'wan [Main Cut] (Beres Hammond & Chaka Khan)
    G'wan [Orchestral Cut] (Beres Hammond & Chaka Khan)
  2. G'wan [Version] (Beres Hammond & Chaka Khan)
Blank BLANK


1992 - #FAS 4 A / B
  1. Step Aside (Beres Hammond)
    Version (Beres Hammond)
  2. Should I (Richie Stephens)
    Version (Richie Stephens)