Harmony House Silekshan


DOG (NYAM YU) SUPPER
Charm CHARM
7 INCH
2002 - #CRT 925
  1. Dog Nyam Yu Supper (Beres Hammond & Chaka Khan)
  2. Version
Shocking Music SHOCKING MUSIC
7 INCH
1993 - #
  1. Dog Supper (Chaka Khan & Beres Hammond)
  2. Version (Chaka versus Beres)
Blank BLANK
12 INCH
1993 - #BC 001
  1. G'wan [Main Cut] (Beres Hammond & Chaka Khan)
    G'wan [Orchestral Cut] (Beres Hammond & Chaka Khan)
  2. G'wan [Version] (Beres Hammond & Chaka Khan)