Harmony House Silekshan


ROOTS MAN REGGAE
Island ISLAND

1978 - #IPR 2028 A / B
  • Roots Man Reggae (Zap-Pow)
Zap Pow ZAP POW
(Zap Pow)
1978 - (JA) Zap Pow -LP-, #ZPLP 0002
1978 - (US) Mango -LP-, #MLPS 9547
  • Roots Man Reggae